สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,512
  1,083

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  Clipart เด็กกับยางล้อรถยนต์และ Notebook
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
คำสำคัญ :   Notebook Computer, ยางล้อรถ, ยางล้อรถยนต์, สวทน., Children, Clipart, เด็ก, คอมพิวเตอร์พกพา, เด็กช่าง
คำอธิบาย :  Clipart เด็กกับยางล้อรถยนต์และ Notebook
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล