กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  5,051
  2,146

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ใบงานสระอา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
คำสำคัญ :   สระไทย, สระ-า, คู่มือคุณครูสระ-า, เตรียมการสอนสระ, ใบงาน
คำอธิบาย :  สื่อการเรียนการสอนภาษาไทยแบบแจกลูก-สะกดคำ เพื่อการอ่านออกเขียนได้ <br/>ภายใต้โครงการ ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ (ICT for Margialized Area) <br/>ดูแลโครงการและดำเนินการผลิต กะทิกะลา คอมปานี www.katikala.com ศุ บุญเลี้ยง : ดูแลแปรรูป
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กลยุทธ์การสอน, กิจกรรม และ Labs, แบบฝึกหัด, แผนการสอน, ใบงาน
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 - 2556
2 บทเรียนออนไลน์เรื่อง ลูกประคบสมุนไพรในธุรกิจสปา
3 บทเรียนออนไลน์เรื่อง การผลิตมะละกอแช่อิ่มอบแห้ง
4 บทเรียนออนไลน์เรื่อง การผลิตฝรั่งแช่อิ่มอบแห้ง
5 81 แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย-พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย
7 พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย
8 บัญชีนวัตกรรมไทย
9 มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนที่ทำวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม
10 คู่มือคุณครู