กรมประชาสัมพันธ์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  43,138
  10,389

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  เรียงความค่านิยมของคนไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กรมประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ :   เรียงความค่านิยมของคนไทย, รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์, การประกวดเรียงความ
คำอธิบาย :  เรียงความค่านิยมของคนไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กิจกรรม และ Labs, บทความ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
เรียงความค่านิยมของคนไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 43,138
เรียงความค่านิยมของคนไทย ร่วมใจรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีไทย ให้ก้าวไกลสู่สากล 23,405
เรียงความค่านิยมของคนไทย กตัญญูกตเวที ค่านิยมที่พึงมี ต่อผู้มีพระคุณ 6,301
เรียงความค่านิยมของคนไทย การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5,281
พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 5,082

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ตัวอย่างการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ 28 เมษายน 2563
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดกาญจนบุรี ตอนที่ 25 29 พฤษภาคม 2562
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตอนที่ 44 29 พฤษภาคม 2562
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ชุดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 1 29 พฤษภาคม 2562
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสมุทรสาคร ตอนที่ 27 29 พฤษภาคม 2562
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์
2 เรียงความค่านิยมของคนไทย เรียนรู้อธิปไตยของประชา
3 เรียงความค่านิยมของคนไทย วินัยสร้างชีวิตสร้างชาติ
4 เรียงความค่านิยมของคนไทย ร่วมใจรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีไทย ให้ก้าวไกลสู่สากล
5 เรียงความค่านิยมของคนไทย ไม่ขาดศีลธรรมศาสนา
6 เรียงความค่านิยมของคนไทย ปฏิบัติตามพระราชดำรัส
7 เรียงความค่านิยมของคนไทย การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
8 เรียงความค่านิยมของคนไทย มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส ใจความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
9 เรียงความค่านิยมของคนไทย คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
10 เรียงความค่านิยมของคนไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์