กรมประชาสัมพันธ์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  38,073
  8,376

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  เรียงความค่านิยมของคนไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กรมประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ :   เรียงความค่านิยมของคนไทย, รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์, การประกวดเรียงความ
คำอธิบาย :  เรียงความค่านิยมของคนไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กิจกรรม และ Labs, บทความ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
เรียงความค่านิยมของคนไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 38,073
เรียงความค่านิยมของคนไทย ร่วมใจรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีไทย ให้ก้าวไกลสู่สากล 19,239
เรียงความค่านิยมของคนไทย การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4,568
เรียงความค่านิยมของคนไทย กตัญญูกตเวที ค่านิยมที่พึงมี ต่อผู้มีพระคุณ 4,385
พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 4,144

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดกาญจนบุรี ตอนที่ 25 29 พฤษภาคม 2562
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตอนที่ 44 29 พฤษภาคม 2562
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ชุดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 1 29 พฤษภาคม 2562
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสมุทรสาคร ตอนที่ 27 29 พฤษภาคม 2562
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดสุราษฎ์ธานี ตอนที่ 41 29 พฤษภาคม 2562
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์
2 เรียงความค่านิยมของคนไทย เรียนรู้อธิปไตยของประชา
3 เรียงความค่านิยมของคนไทย วินัยสร้างชีวิตสร้างชาติ
4 เรียงความค่านิยมของคนไทย ร่วมใจรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีไทย ให้ก้าวไกลสู่สากล
5 เรียงความค่านิยมของคนไทย ไม่ขาดศีลธรรมศาสนา
6 เรียงความค่านิยมของคนไทย ปฏิบัติตามพระราชดำรัส
7 เรียงความค่านิยมของคนไทย การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
8 เรียงความค่านิยมของคนไทย มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส ใจความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
9 เรียงความค่านิยมของคนไทย คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
10 เรียงความค่านิยมของคนไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์