เมธัส ธรรมลงกรต

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  30,562
  22,551

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  บรรทัด 5 เส้น สำหรับเขียนโน้ตดนตรี : Music Staff
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  เมธัส ธรรมลงกรต
คำสำคัญ :   บรรทัด 5 เส้น, บรรทัดห้าเส้น, ดนตรี, เมธัส ธรรมลงกรต, staff, music
คำอธิบาย :  บรรทัดห้าเส้นนี้ออกแบบโดยเว้นช่องด้านขวามือจากขอบกระดาษเล็กน้อย เพื่อการเขียนอธิบายสั้น ๆ <br/>หากต้องการบรรทัดห้าเส้นในลักษณะอื่น ๆ สามารถติดต่อชี้แจงความประสงค์ได้ที่<br/>Facebook : Maytas Dhamalogkrot<br/><br/>อนึ่ง สำหรับบรรทัดห้าเส้นคู่ และบรรทัดห้าเส้นสำหรับผู้มีสายตาเลือนราง จะอยู่ในหัวข้อถัดไป<br/>#MMS
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กลยุทธ์การสอน, ฟอนต์, สไลด์ สื่อนำเสนอ, แบบฝึกหัด, แผนการสอน, ใบงาน
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล