สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  5,213
  86,541

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  Clipart เด็กไหว้พระสงฆ์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
คำสำคัญ :   Clipart เด็กไหว้พระสงฆ์, Clipart, เด็กไหว้พระสงฆ์, สพฐ.
คำอธิบาย :  Clipart เด็กไหว้พระสงฆ์
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
Clipart เด็กไหว้พระสงฆ์ 5,213
Clipart แผนที่ประเทศไทย 3,776
Clipart เด็กนักเรียนผู้หญิง 3,069
Clipart เด็กนักเรียนผู้หญิง 3,062
Clipart ก้อนเมฆ 2,793

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
คู่มือการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. 3 มีนาคม 2561
แป้งฝุ่นโบราณ 1 พฤศจิกายน 2559
แป้งฝุ่นโบราณ 1 พฤศจิกายน 2559
วิทยุหลอดโบราณ 1 พฤศจิกายน 2559
ร้านขายอาหาร 1 พฤศจิกายน 2559
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล