สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  6,612
  102,137

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  Clipart เด็กไหว้พระสงฆ์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
คำสำคัญ :   Clipart เด็กไหว้พระสงฆ์, Clipart, เด็กไหว้พระสงฆ์, สพฐ.
คำอธิบาย :  Clipart เด็กไหว้พระสงฆ์
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
Clipart เด็กไหว้พระสงฆ์ 6,612
Clipart แผนที่ประเทศไทย 5,817
Clipart เด็กนักเรียนผู้หญิง 3,823
Clipart เด็กนักเรียนผู้หญิง 3,579
Clipart ก้อนเมฆ 3,169

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 13 มิถุนายน 2563
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย Ep1.1 กลวิธีการสอน Pedagogy 23 กุมภาพันธ์ 2563
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย Ep5.6 บทบาทของ LN LT (ต่อ) 23 กุมภาพันธ์ 2563
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย Ep5.5 ตัวอย่าง LN LT ต้นแบบ น.ส.นงคลักษณ์ ฮวดศรี 23 กุมภาพันธ์ 2563
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย Ep5.4 ตัวอย่าง LN LT ต้นแบบ นางสุพร โขขัด 23 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล