สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  293     166

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เจ้าของผลงานร่วม :   รัฐบาลไทย
คำสำคัญ :   พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, กฎหมายคอมพิวเตอร์, ICT Law
คำอธิบาย :  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กฎหมาย ระเบียบ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 293
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 233
คำชี้แจงเรื่องการจัดตั้งศาลปกครองของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 198
พระราชบัญญัติว่าด้วยเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 190
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ 189

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ข้อกำหนกจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 29 พฤศจิกายน 2561
ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการผลิต การควบคุม และการจัดการเคมีอันตราย พ.ศ.2557 29 พฤศจิกายน 2561
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2561 29 พฤศจิกายน 2561
พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2541 29 พฤศจิกายน 2561
ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. 2555 29 พฤศจิกายน 2561
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
2 พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534
3 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดโครงการและแผนงานสำหรับการปรับปรุงคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ครั้งที่ 7-7/2533 วันที่ 1 สิงหาคม 2533
4 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดโครงการและแผนงานสำหรับการปรับปรุงคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ครั้งที่ 8-8/2533 วันที่ 15 สิงหาคม 2533
5 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดโครงการและแผนงานสำหรับการปรับปรุงคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ครั้งที่ 10-10/2533 วันที่ 29 สิงหาคม 2533
6 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดโครงการและแผนงานสำหรับการปรับปรุงคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ครั้งที่ 16-16/2533 วันที่ 10 ตุลาคม 2533
7 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดโครงการและแผนงานสำหรับการปรับปรุงคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ครั้งที่ 18-18/2533 วันที่ 31 ตุลาคม 2533
8 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดโครงการและแผนงานสำหรับการปรับปรุงคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ครั้งที่ 20-20/2533 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2533
9 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดโครงการและแผนงานสำหรับการปรับปรุงคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ครั้งที่ 23-1/2534 วันที่ 21 มกราคม 2534
10 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดโครงการและแผนงานสำหรับการปรับปรุงคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ครั้งที่ 24-2/2534 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2534