กรมวิชาการเกษตร

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,380
  6,397

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ผังการผสมสารป้องกันกำจัดแมลงและโรคพืช 2560
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กรมวิชาการเกษตร
คำสำคัญ :   แมลง, ศัตรูพืช, การป้องกัน, สารเคมี, พืช, โรคของพืช
คำอธิบาย :  -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล