กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  4,610
  1,664

-  File 1
-  File 2
ชื่อเรื่อง :  คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กรมทรัพย์สินทางปัญญา
คำสำคัญ :   คู่มือ, การใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน, Fairuse, ลิขสิทธิ์, ข้อยกเว้นลิขสิทธิ์
คำอธิบาย :  คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, หนังสือ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน 4,610
ฟอนต์ TH Mali Grade 6 (ด.ญ. มะลิ ป.6) 4,034
ฟอนต์ TH Charm of AU (ชาร์ม ออฟ เอยู) 2,953
ฟอนต์ TH Chakra Petch (จักรเพชร) 2,931
ฟอนต์ TH Fah Kwang (ฟ้ากว้าง) 2,110

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมสำหรับบรรณารักษ์และห้องสมุด 12 มีนาคม 2562
คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมสำหรับบรรณารักษ์และห้องสมุด 11 กันยายน 2561
คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมสำหรับบรรณารักษ์และห้องสมุด 3 เมษายน 2561
พระราชบัญญัติว่าด้วยเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 27 พฤศจิกายน 2560
สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยเลขที่ 29162 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ 19 ตุลาคม 2559
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล