กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  6,674
  5,667

-  File 1
-  File 2
ชื่อเรื่อง :  ฟอนต์ TH Mali Grade 6 (ด.ญ. มะลิ ป.6)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สุดารัตน์ เลิศสีทอง
เจ้าของผลงานร่วม :   กรมทรัพย์สินทางปัญญา, สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
คำสำคัญ :   แบบอักษร, font, ฟอนต์, SIPA, DIP, TH Mali Grade 6, ด.ญ. มะลิ ป.6
คำอธิบาย :  ฟอนต์ TH Mali Grade 6 (ด.ญ. มะลิ ป.6) ออกแบบโดย คุณสุดารัตน์ เลิศสีทอง<br/>ในปี พ.ศ. 2553 ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดโครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์เพิ่มขึ้น เป็นการสร้างงาน สร้างทักษะ และสร้างตลาดทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและผู้บริโภคที่สามารถเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ที่มีความหลากลายมากขึ้นต่อไป<br/>ฟอนต์นี้เป็นหนึ่งในโครงการเผยแพร่ฟอนต์ลิขสิทธิ์จากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อแจกจ่ายให้ใช้อย่างเสรีปราศจากปัญหาด้านลิขสิทธิ์ เป็นความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ และเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ฟอนต์
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ฟอนต์ TH Mali Grade 6 (ด.ญ. มะลิ ป.6) 6,674
ฟอนต์ TH Charm of AU (ชาร์ม ออฟ เอยู) 5,230
คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน 4,824
ฟอนต์ TH Chakra Petch (จักรเพชร) 4,028
ฟอนต์ TH Fah Kwang (ฟ้ากว้าง) 2,696

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมสำหรับบรรณารักษ์และห้องสมุด 12 มีนาคม 2562
คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมสำหรับบรรณารักษ์และห้องสมุด 11 กันยายน 2561
คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมสำหรับบรรณารักษ์และห้องสมุด 3 เมษายน 2561
พระราชบัญญัติว่าด้วยเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 27 พฤศจิกายน 2560
สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยเลขที่ 29162 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ 19 ตุลาคม 2559
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล