พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  439     364

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  การสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย GIMP
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ
คำสำคัญ :   GIMP, GNU Image Manipulation Program, โปรแกรมจัดการรูปภาพ, งานกราฟิก, MOOC, OER
คำอธิบาย :  -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   สไลด์ สื่อนำเสนอ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
การสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย GIMP 439
การสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Inkscape 398
การกำจัดไวรัสใน Smart Phone 375
clipart การถือโทรศัพท์มือถือ 293
สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ Android Mobile Literacy 280

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
clipart คน 18 พฤศจิกายน 2562
clipart คน 18 พฤศจิกายน 2562
clipart คน 18 พฤศจิกายน 2562
clipart คน 18 พฤศจิกายน 2562
clipart คน 18 พฤศจิกายน 2562
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล