สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,021
  3,893

-  File 1
-  File 2
-  File 3
ชื่อเรื่อง :  ผ้าไหมมัดหมี่คั่นลายข้อ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายคมกฤช ฤทธิ์ขจร
เจ้าของผลงานร่วม :   พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำสำคัญ :   ผ้าไหม, ผ้าไหมมัดหมี่, ผ้าไหมมัดหมี่คั่นลายข้อ, ลายข้อ พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณชัยภูมิ
คำอธิบาย :  ได้รับความอนุเคราะห์ให้บันทึกภาพและเก็บข้อมูลจาก นายคมกฤช ฤทธิ์ขจร พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Full Course, Poster, Software, กรณีศึกษา, ข้อมูลปฐมภูมิ
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล