นางบัวผัน ไชยเสริม

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  58     358

-  File 1
-  File 2
-  File 3
-  File 4
-  File 5
-  File 6
-  File 7
-  File 8
-  File 9
-  File 10
-  File 11
-  File 12
-  File 13
-  File 14
ชื่อเรื่อง :  การสานหวดหนึ่งข้าวเหนียว
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางบัวผัน ไชยเสริม
เจ้าของผลงานร่วม :   ธันยพร ปฐวีกุล, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คำสำคัญ :   มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, สานหวดหนึ่งข้าวเหนียว, สานหวด, หวด, อุปกรณ์นึ่งข้าวเหนียว
คำอธิบาย :  ชื่อหัวข้อภูมิปัญญา<br/>สถานที่<br/>ข้อมูลเจ้าของภูมิปัญญา <br/>ชื่อเจ้าของภูมิปัญญา นางบัวผัน ไชยเสริม <br/>ที่อยู่ 35หมู่ 8 บ้านหนองเคน ตำบลหนองแสน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44120 <br/>อาชีพ สานหวดหนึ่งข้าว/ทำนา อายุการศึกษาภูมิปัญญา 65 ปี <br/><br/>ชื่อภูมิปัญญา สานหวดหนึ่งข้าวเหนียว<br/>ประวัติข้อมูลภูมิปัญญา <br/><br/> จากการศึกษาพบว่าการสานหวดนึ่งข้าวของชาวบ้านหนองเคน เป็นการสืบทอดมาจากบรรพบุต ท่าน ได้นำเอาทรัพยากรธรรมชาติคือไม้ไผ่ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น เกิดจากการที่ชาวบ้านแสวงหาความรู้เพื่อ ผลิตข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต และต่อมาก็มีการผลิตเพิ่มมากขึ้น ไปจนถึงการสานหวดเพื่อค้าขาย สามารถทำรายได้ให้กับชาวบ้าน และคนในชุมชน<br/> ภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็นรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อนเป็นประโยชน์แก่ทุกคนที่สนใจ โดยเฉพาะครอบครัวและเครือญาติ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุต<br/> <br/><br/><br/><br/>กำหนดความรู้/แสวงหาความรู้ (ภายใน/ภายนอก)<br/> การสานหวดนึ่งข้าวเหนียวที่ได้รับความรู้สืบสานภูมิปัญญามาจากผู้คนในหมู่บ้านหนองเคน และจาก พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย จนมาถึงปัจจุบัน และจะมีการสืนสานไปสู่ลูกหลานในอนาคตเป็นมรดกตกทอดยังคนรุ่นหลัง<br/><br/><br/><br/><br/>การสร้างความรู้ (ขั้นตอน/วิธีการการสร้างภูมิปัญญา)<br/><br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/>การจัดเก็บและการค้นคืนความรู้ (การจดจำ/เอกสาร/ฐานข้อมูล)<br/><br/> การจัดเก็บข้อมูลเป็นการจดจำไม่มีลายลักษณอักษร จะเป็นการสืบทอดแบบชาวบ้านคือการสืบทอดจากบรรพบุรุต ปู่ ย่า ตา ยาย จะทำการสาธิต ทำให้ดูเป็นตัวอย่างให้กับลูกหลาน คนในครอบครัวและผู้ที่สนใจ สามารถนำความรู้ภูมิปัญญาที่ได้<br/><br/>การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ (ซึมซับไว้กับตนเอง หรือ เผยความรู้ให้แก่องค์กร)<br/> การถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในครอบครัวและทุกคนที่สนใจไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีต สามารถนำความรู้ที่ได้ไประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ และชาวบ้านหนองเคนยินดีที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและองค์กรที่มีความสนใจอีกด้วย<br/><br/><br/>พิกัด (สถานที่)<br/>บ้านหนองเคน หมู่ที 8 ตำบล หนองแสน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ <br/>44120 (บ้านหนองเคนตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดมหาสารคาม 30 กิโลเมตร ไปทางอำเภอแกดำ เมื่อถึงอำเภอแกดำแล้วเลี้ยวซ้ายแยกป้อมตำรวจเดินทางต่อไปอีก 6 กิโลเมตร บ้านหนองเคนจะตั้งอยู่ขวามือ ซึ่งคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพสานหวดเป็นอาชีพหลัก<br/><br/><br/>ข้อมูลผู้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560<br/>ชื่อผู้ศึกษา นางสาวธันยพร ปฐวีกุล <br/><br/>หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) รุ่น 4 <br/>รายวิชา ความเป็นครู (800 5201) <br/>เน้นศึกษา ครูกับการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น <br/>คณะ ศึกษาศาสตร์ <br/>สถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ<br/>สถานที่ทำงาน โรงเรียนอนุบาลธันยพร อ.แกดำ จ.มหาสารคาม<br/>อาจารย์ผู้สอน<br/>1 รองศาสตราจารย์ สำเร็จ คำโมง (ครูภูมิปัญญาไทย, ศิลปินมรดกอีสาน)<br/>2 อาจารย์ ดร.พา อักษรเสือ<br/>3 อาจารย์ ดร.ธีรภัทร โคตรบรรเทา<br/>4 อาจารย์ สุชาดา ลดาวัลย์<br/>5 อาจารย์ อัจฉริยะ วงษ์คำซาว<br/>6 อาจารย์ บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย<br/><br/><br/>https://youtu.be/1fxB4Py5xHQ
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, ข้อมูลปฐมภูมิ , รูปภาพ, ใบงาน
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
การสานหวดหนึ่งข้าวเหนียว 58

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
การสานหวดหนึ่งข้าวเหนียว 26 มีนาคม 2562
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 การสานหวดหนึ่งข้าวเหนียว