สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  2,723
  3,776

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  โลกธาตุ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
เจ้าของผลงานร่วม :  
คำสำคัญ :   โลกธาตุ, คณะอนุกรรมการจัดทำเอกสารและบทความสดุดีบุคคลสำคัญ, สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, โหราศาสตร์
คำอธิบาย :  เป็นตำราโหราศาสตร์ที่ให้หลักความรู้อันถูกต้องแม่นยำในทางพยากรณ์ปัญหาชีวิต และพระสารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป) ได้รวบรวมหลักเกณฑ์ทางวิชาการโหรจากตำราโหราศาสตร์โบราณที่หายากมากหลายเล่ม
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
โลกธาตุ 2,723
จินดามณี 2,366
คำราชาศัพท์ 1,738
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2541 1,233
เทพรัตน ธ เกริกฟ้า ทั่วหล้าสรรเสริญ 1,023

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๐ เล่มที่ ๒๐ 10 สิงหาคม 2563
ประกาศเกียรติคุณบุคคล และหน่วยงานดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๓ เล่มที่ ๒๓ 10 สิงหาคม 2563
ประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๔ เล่มที่ ๒๔ 10 สิงหาคม 2563
ประกาศเกียรติคุณบุคคลและหน่วยงานดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๔๙ เล่มที่ ๑๙ 10 สิงหาคม 2563
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ 7 สิงหาคม 2563
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล