สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  2,151
  671

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  จินดามณี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
คำสำคัญ :   จินดามณี
คำอธิบาย :  -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 มิวสิควีดีโอเพลงเอกลักษณ์ไทยตอน : เพลงเอกลักษณ์ไทย
2 ภาพยนตร์โฆษณาชุด อย่าให้ใครว่าไทยตอน : อย่าให้ใครว่าไทย
3 อนุสาวรีย์ในประเทศไทยตอน : การสร้างอนุสาวรีย์
4 อนุสาวรีย์ในประเทศไทยตอน : พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
5 จิตรกรรมฝีพระหัตถ์รูปบุคคลของพระอัครศิลปิน
6 พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เรื่อง ภาษาไทยกับคนไทย
7 เรื่องของหางหงส์หรือหัวนาค รองศาสตราจารย์สมใจ นิ่มเล็ก ราชบัณฑิต
8 พระบาทสมเด็จพระเข้าอยู่หัวกับทรัพย์สินทางปัญญา
9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชฯ
10 สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ตอน เอกอัครมเหสี