สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  3,520
  5,059

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  โลกธาตุ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
เจ้าของผลงานร่วม :  
คำสำคัญ :   โลกธาตุ, คณะอนุกรรมการจัดทำเอกสารและบทความสดุดีบุคคลสำคัญ, สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, โหราศาสตร์
คำอธิบาย :  เป็นตำราโหราศาสตร์ที่ให้หลักความรู้อันถูกต้องแม่นยำในทางพยากรณ์ปัญหาชีวิต และพระสารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป) ได้รวบรวมหลักเกณฑ์ทางวิชาการโหรจากตำราโหราศาสตร์โบราณที่หายากมากหลายเล่ม
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
โลกธาตุ 3,520
จินดามณี 2,502
คำราชาศัพท์ 1,955
นิทรรศการธงชาติไทย : ธงไทยในเวลาโลก 1,849
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2541 1,472

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
มรดกของชาติ เล่ม ๑๐ 18 มกราคม 2564
สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ตอน สัมพันธภาพไทย - จีน 18 มกราคม 2564
สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ตอน ปกป้องบ้านเมือง 18 มกราคม 2564
สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ตอน การเจริญทางพระราชไมตรีกับชาติตะวันตก 18 มกราคม 2564
สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ตอน บำรุงรักษาแผ่นดิน 18 มกราคม 2564
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล