สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  2,513
  3,664

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  โลกธาตุ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
เจ้าของผลงานร่วม :  
คำสำคัญ :   โลกธาตุ, คณะอนุกรรมการจัดทำเอกสารและบทความสดุดีบุคคลสำคัญ, สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, โหราศาสตร์
คำอธิบาย :  เป็นตำราโหราศาสตร์ที่ให้หลักความรู้อันถูกต้องแม่นยำในทางพยากรณ์ปัญหาชีวิต และพระสารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป) ได้รวบรวมหลักเกณฑ์ทางวิชาการโหรจากตำราโหราศาสตร์โบราณที่หายากมากหลายเล่ม
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
11 สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ตอน รู้รักแผ่นดิน
12 สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ตอน ตามเสด็จต่างประเทศ ตอนที่ 1
13 สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ตอน ตามเสด็จต่างประเทศ ตอนที่ 2
14 สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ตอน เส้นทางของพัสตราภรณ์ไทย
15 สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ตอน อรุณเเรกแห่งศิลปาชีพ
16 แผ่นพับพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
17 สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ตอน ต้นเเบบของนักศึกษา
18 สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ตอน พระราชศรัทธาในพระศาสนา
19 สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ตอน พระราชหฤทัยรักความเป็นไทย ตอนที่ 1
20 สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ตอน พระราชหฤทัยรักความเป็นไทย ตอนที่ 2