กรมพัฒนาที่ดิน

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  483     309

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ผลของการไถระเบิดดินดานต่อสมบัติของดินและการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  จักรพันธ์ เภาสระคู
เจ้าของผลงานร่วม :   กรมพัฒนาที่ดิน, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.), เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   ไถระเบิดดินดาน, มันสำปะหลัง, การเจริญเติบโต, นครราชสีมา
คำอธิบาย :  -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ, อื่นๆ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ผลของการไถระเบิดดินดานต่อสมบัติของดินและการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา 483
การปรับปรุงหน่วยการจำแนกดินระดับกลุ่มดินย่อยของดิน Paleustults เพื่อการแปลความหมายของข้อมูลดินอย่างมีประสิทธิผล ในกรณีการปลูกมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 398
คู่มือการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย พืช วัสดุปรับปรุงดินและการวิเคราะห์เพื่อตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า เล่ม 1 389
ปุ๋ยหมักจากสิ่งเหลือใช้ในการเกษตรกับไม้ผล จ.พัทลุง 348
การจัดการดินดานในแปลงมันสำปะหลัง 312

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
แนวทางการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ดินเค็ม 14 มกราคม 2562
คู่มือการใช้ปุ๋ยหมักกับพืชสวน 14 มกราคม 2562
คู่มือการจัดการดินกับพืชเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกร จังหวัดสงขลา 14 มกราคม 2562
การชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย 14 มกราคม 2562
คู่มือการจัดการดินกับพืชเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกร อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 14 มกราคม 2562
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 การจัดการดินดานในแปลงมันสำปะหลัง
2 การศึกษาลักษณะการแจกกระจายของชั้นเปราะใน จ. ลพบุรี จ. นครสวรรค์ และ จ. สระบุรี เพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาสำหรับการปลูกมันสำปะหลัง
3 การปรับปรุงหน่วยการจำแนกดินระดับกลุ่มดินย่อยของดิน Paleustults เพื่อการแปลความหมายของข้อมูลดินอย่างมีประสิทธิผล ในกรณีการปลูกมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 ผลของการไถระเบิดดินดานต่อสมบัติของดินและการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา
5 คู่มือดินเปรี้ยวจัดและการจัดการเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรในประเทศไทย
6 รายงานการจัดการดินเหมืองแร่ร้าง
7 การวินิจฉัยคุณภาพของดินด้านปฐพีกลศาสตร์ ตามกลุ่มชุดดินในประเทศไทย
8 เพิ่มผลผลิตสับปะรด จาก 9 สิ่งมหัศจรรย์
9 พด.9 แก้ดินเปรี้ยว
10 สารเร่ง พด. ผลิตปุ๋ยอินทรีย์