ธนชัย นิลพันธ์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,395
  369

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  สอนระบายสีน้ำ มะลิลา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ธนชัย นิลพันธ์
คำสำคัญ :   วาดรูป, ระบายสี, ดอกไม้, สีน้ำ, มะลิลา, พู่กัน
คำอธิบาย :  -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Resource Review, VDO Clip, ภาพเคลื่อนไหว
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล