วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  539     320

-  File 1
-  File 2
-  File 3
ชื่อเรื่อง :  การแสดงลิเกทรงเครื่อง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์
เจ้าของผลงานร่วม :   คณะกรณ์กัญจนรัตน์, สันติ สวนศรี, นฤพนธ์ กลิ่นพยอม, ศิริวรรณ อ่อนสัมกฤษณ์, บ้านเครื่องคุณรัตน์
คำสำคัญ :   การแสดง, ลิเกทรงเครื่อง, การแสดงพื้นบ้าน, ลิเก
คำอธิบาย :  การแสดงลิเกทรงเครื่อง เรื่องขุนช้างขุนแผน ที่เห็นในภาพเป็นขุนแผนและนางวันทอง
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
การแสดงลิเกทรงเครื่อง 539
ผ้าห่มนาง 477
การแสดงลิเกทรงเครื่อง #8 ส่วนที่ 2 430
การแสดงลิเกทรงเครื่อง ช่วงที่ 1 395
การแต่งหน้านักแสดงลิเก 295

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
หุ่นเจ้าจีน 12 มิถุนายน 2563
หุ่นเจ้าจีน 12 มิถุนายน 2563
หุ่นเจ้าจีน 12 มิถุนายน 2563
หุ่นเจ้าเขมร 12 มิถุนายน 2563
หุ่นเจ้าเขมร 12 มิถุนายน 2563
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล