สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  8,025
  2,354

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  หลักและแนวปฏิบัติการจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)
เจ้าของผลงานร่วม :   ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :   จดหมายเหตุ, จดหมายเหตุดิจิทัล, พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ, พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ, ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ, พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
คำอธิบาย :  -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
หลักและแนวปฏิบัติการจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล 8,025
อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 1,245
พระนนทมุนินท์ พระพุทธรูปประจำจังหวัดนนทบุรี 942
พระมหารามัญเจดีย์ วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร 608
เสาหงส์มอญ วัดสนามเหนือ 520

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ห้องที่ 7 พระภูริฑัตชาดก จิตรกรรมฝาผนังที่อุโบสถวัดเกาะพญาเจ่ง 1 มีนาคม 2564
ห้องที่ 6 พระเนมิราชชาดก จิตรกรรมฝาผนังที่อุโบสถวัดเกาะพญาเจ่ง 1 มีนาคม 2564
ห้องที่ 4 พระสุวรรณสามชาดก จิตรกรรมฝาผนังที่อุโบสถวัดเกาะพญาเจ่ง 1 มีนาคม 2564
ห้องที่ 5 พระมโหสถบัณฑิต จิตรกรรมฝาผนังที่อุโบสถวัดเกาะพญาเจ่ง 1 มีนาคม 2564
ห้องที่ 2 พระเตมีย์ชาดก จิตรกรรมฝาผนังที่อุโบสถวัดเกาะพญาเจ่ง 1 มีนาคม 2564
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล