The Team 1990

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,599
  167

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 10 ชมขบวนแห่เทียนพรรษา พ.ศ.2561
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  The Team 1990
เจ้าของผลงานร่วม :   วุฒิชาติ บุญเจนวรกิจ, ภราดร ชินสอน
คำสำคัญ :   แห่เทียนพรรษา, ประเพณี, อุบลราชธานี, เทียนพรรษา, ติดพิมพ์, ต้มผึ้ง, ขบวนแห่, การแสดง
คำอธิบาย :  สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้จากลิ้งค์นี้ ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 1 ประวัติที่มาจังหวัดอุบลราชธานีและงานประเพณีแห่เทียนพรรษา https://oer.lear.i.th/search_detail/result/106035 ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 2 ประวัติและประเภทของต้นเทียน https://oer.lear.i.th/search_detail/result/106036 ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 3 การต้มเทียน การฟั้นเทียน การทำต้นเทียนแบบติดพิมพ์ https://oer.lear.i.th/search_detail/result/106037 ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 4 การทำต้นเทียนแบบติดพิมพ์ (การต้มผึ้ง) https://oer.lear.i.th/search_detail/result/106038 ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 5 การทำลายเทียนของต้นเทียนแบบติดพิมพ์ https://oer.lear.i.th/search_detail/result/106039 ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 6 การแกะลายเทียนแบบติดพิมพ์ https://oer.lear.i.th/search_detail/result/106040 ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 7 การทำต้นเทียนแบบแกะสลัก https://oer.lear.i.th/search_detail/result/106041 ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 8 การทำต้นเทียนโบราณ - พิธีเปิดงานแห่เทียน ปี พ.ศ.2561 https://oer.lear.i.th/search_detail/result/106042 ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 9 การเตรียมขบวนแห่เทียน สัมภาษณ์นักท่องเที่ยว https://oer.lear.i.th/search_detail/result/106043 ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 10 ชมขบวนแห่เทียนพรรษา พ.ศ.2561 https://oer.lear.i.th/search_detail/result/106044 ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 11 ชมการแสดงแสงสีเสียง เกิดแต่อุบลฯ https://oer.lear.i.th/search_detail/result/106045
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, คลิปการเรียนรู้
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 10 ชมขบวนแห่เทียนพรรษา พ.ศ.2561 1,599
ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 1 ประวัติที่มาจังหวัดอุบลราชธานีและงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 1,440
ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 11 ชมการแสดงแสงสีเสียง เกิดแต่อุบลฯ 1,325
ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 2 ประวัติและประเภทของต้นเทียน 1,156
ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 8 การทำต้นเทียนโบราณ - พิธีเปิดงานแห่เทียน ปี พ.ศ.2561 1,039

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
เครื่องดนตรีพื้นบ้านทางอีสาน โหวด ตอนที่ 1 ประวัติของโหวด 8 มีนาคม 2563
เครื่องดนตรีพื้นบ้านทางอีสาน โหวด ตอนที่ 2 สัมภาษณ์ อ.ทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ ผู้พัฒนาเครื่องดนตรีโหวด 6 มีนาคม 2563
เครื่องดนตรีพื้นบ้านทางอีสาน โหวด ตอนที่ 3 สัมภาษณ์ อ.ทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ ผู้พัฒนาเครื่องดนตรีโหวด (ต่อ) 6 มีนาคม 2563
เครื่องดนตรีพื้นบ้านทางอีสาน โหวด ตอนที่ 6 การทำโหวด (ต่อ) 6 มีนาคม 2563
เครื่องดนตรีพื้นบ้านทางอีสาน โหวด ตอนที่ 5 การทำโหวด (ต่อ) 6 มีนาคม 2563
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 รูปงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2561
2 รูปงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2561
3 รูปงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2561
4 รูปงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2561
5 รูปงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2561
6 รูปงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2561
7 รูปงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2561
8 รูปงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2561
9 รูปงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2561
10 รูปงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2561