ชลลดา หงษ์งาม

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  945     181

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  พระนนทมุนินท์ พระพุทธรูปประจำจังหวัดนนทบุรี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ชลลดา หงษ์งาม
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.), คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
คำสำคัญ :   ข้อมูลท้องถิ่นนนทบุรี, พระพุทธรูปประจำจังหวัดนนทบุรี, พระนนทมุนินท์
คำอธิบาย :  พระนนทมุนินท์ เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 40 นิ้ว ความสูงวัดจากฐานถึงพระเกศ 65 นิ้ว ประดิษฐานอยู่ที่มุขด้านใต้ของวิหารพระพทธไสยาสน์ วัดปรมัยยิกาวาส ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พระศาสนโสภณ (อ่อน) วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ขณะดำรงตำแหน่งเจ้าคณะมณฑลกรุงเทพฯ ได้เป็นผู้ดำริกับพระคุณวงษ์ (สน) เจ้าอาวาสวัดปรมัยยิกาวาสและเจ้าคณะเมืองนนทบุรีในขนะนั้น ให้หล่อพระพุทธรูปประจำเมืองนนทบุรีขึ้น ร่วมกับหลวงนราบริรักษ์ (ยังทอ (ปิ่น) ทองทรัพย์) คหบดีมอญเกาะเกร็ดได้รวบรวมทองเหลืองหล่อพระพุทธรูป พระศาสนโสภณ(อ่อน) ได้นำช่างหล่อพระมาจากกรุงเทพฯ ปั่นหุ่นพระพุทธรูปและทำพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปบริเวณโคนโพธิ์ใกล้องค์พระเจดีย์รามัญ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2442 เมื่อลงรักปิดทองและทำพิธีฉลองพระพุทธรูปเรียบร้อยแล้ว ได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่มุขด้านเหนือของวิหารพระพุทธไสยาสน์ พระศาสนโสภณนำความขึ้นกราบบังคมทูลขอพระราชทานนามพระพุทธรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนาม "พระนนทมุนินท์" ให้เป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัดนนทบุรี
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
พระนนทมุนินท์ พระพุทธรูปประจำจังหวัดนนทบุรี 945
พระมหารามัญเจดีย์ วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร 608
เสาหงส์มอญ วัดสนามเหนือ 521
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดเตย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 406
พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ หน้าวัดเกาะพญาเจ่ง 400

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ห้องที่ 7 พระภูริฑัตชาดก จิตรกรรมฝาผนังที่อุโบสถวัดเกาะพญาเจ่ง 1 มีนาคม 2564
ห้องที่ 6 พระเนมิราชชาดก จิตรกรรมฝาผนังที่อุโบสถวัดเกาะพญาเจ่ง 1 มีนาคม 2564
ห้องที่ 4 พระสุวรรณสามชาดก จิตรกรรมฝาผนังที่อุโบสถวัดเกาะพญาเจ่ง 1 มีนาคม 2564
ห้องที่ 5 พระมโหสถบัณฑิต จิตรกรรมฝาผนังที่อุโบสถวัดเกาะพญาเจ่ง 1 มีนาคม 2564
ห้องที่ 2 พระเตมีย์ชาดก จิตรกรรมฝาผนังที่อุโบสถวัดเกาะพญาเจ่ง 1 มีนาคม 2564
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล