ศุภจิต สระเพชร, ดร. และ สุขุมาล หวานแก้ว ดร.

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  293     241

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  แผนที่พันธุกรรมของมันสำปะหลังในประเทศไทย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ศุภจิต สระเพชร, ดร. และ สุขุมาล หวานแก้ว ดร.
เจ้าของผลงานร่วม :   มหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.), เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   แผนที่พันธุกรรม, มันสำปะหลัง, ประเทศไทย
คำอธิบาย :  -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ, อื่นๆ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
แผนที่พันธุกรรมของมันสำปะหลังในประเทศไทย 293

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
แผนที่พันธุกรรมของมันสำปะหลังในประเทศไทย 17 มิถุนายน 2559
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 แผนที่พันธุกรรมของมันสำปะหลังในประเทศไทย