คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,280
  4,326

-  File 1
-  File 2
-  File 3
-  File 4
-  File 5
-  File 6
-  File 7
-  File 8
-  File 9
-  File 10
-  File 11
-  File 12
-  File 13
-  File 14
-  File 15
ชื่อเรื่อง :  ข้าวเกรียบว่าวชาวมอญที่นครปฐม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นฤมล บุญญานิตย์
เจ้าของผลงานร่วม :   คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
คำสำคัญ :   ข้าวเกรียบว่าว, มอญ, นครปฐม, ขนมไทย, อาหาร
คำอธิบาย :  การทำข้าวเกรียบว่าว เริ่มจากการแช่ข้าวเหนียวแล้วนำไปนึ่ง เมื่อนึ่งจนสุกแล้วจึงนำมาตำในครกไม้ลักษณะเดียวกับครกตำข้าว โดยตำเมล็ดข้าวเหนียวให้ละเอียดจนเป็นแป้งเหนียวๆ ใช้เวลาประมาณ ๒๐ นาที หลังจากนั้นจึงนำน้ำตาลปี๊บใส่ลงตำให้เข้ากัน ในสัดส่วนโดยประมาณข้าวเหนียว ๑ กิโลกรัม ต่อน้ำตาลปี๊บ ๑/๒ กิโลกรัม โดยมักใช้น้ำตาลโตนดเป็นหลัก เมื่อได้แป้งที่ตำได้ที่แล้วจะนำแป้งบางส่วนมาแบ่ง เพื่อเติมสีผสมอาหารให้เป็นสีสรรต่างๆ ตามที่จะใช้งาน
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล