สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  92     2

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ผ้าผะเหวด วัดบ้านโพนทราย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ขนิษฐา ทุมมากรณ์
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คำสำคัญ :   ผ้าผะเหวด, บุญพระเวส, บุญผะเหวด, พระเวสสันดรชาดก, เทศน์มหาชาติ, บุญมหาชาติ, บุญเดือนสี่, วัดบ้านโพนทราย, อำเภอเขื่องใน, อุบลราชธานี
คำอธิบาย :  ผ้าผะเหวดหรือพระเวสสันดร มีลักษณะเป็นผ้าผืนใหญ่ยาวหลายเมตร บนผ้าจะวาดภาพเกี่ยวกับกัณฑ์ต่าง ๆ ของพระเวสสันดรชาดก แล้วจะนำมาแขวนไว้รอบ ๆ ศาลาการเปรียญเมื่อมีงานบุญผะเหวดหรือเทศน์มหาชาติ หรือบุญเดือนสี่ ตามประเพณีฮีตสิบสองของชาวอีสาน<br/>ผ้าผะเหวดของวัดบ้านโพนทราย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี วาดเมื่อปี พ.ศ. 2504 เป็นเรื่องราวของพระเวสสันดร 13 กัณฑ์ ผ้าผะเหวดผืนนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วเนื่องจากชำรุด ผู้นำชาวบ้านมีแนวคิดที่จะอนุรักษ์โดยการเย็บตรึงกับผ้าผืนใหม่ เพื่ออนุรักษ์ให้ลูกหลานได้ศึกษาและคงอยู่ยาวนานยิ่งขึ้น
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล