สภาพัฒน์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  108     136

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สภาพัฒน์
คำสำคัญ :   การเติบโต, เป็นมิตร, สิ่งแวดล้อม
คำอธิบาย :  -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 108
เกษตรกรรุ่นใหม่ ความหวังในการยกระดับรายได้ของเกษตรกร 106
การสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 101
ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมหุ่นยนต์ 99
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 95

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ลดมลพิษ PM2.5… สร้างอากาศดี เพื่อคนไทย และผู้มาเยือน 16 ตุลาคม 2562
เศรษฐกิจสีเขียว สังคมยั่งยืนและเป็นธรรม 16 ตุลาคม 2562
เมืองสีเขียว : โอกาสในการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน 16 ตุลาคม 2562
ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2560 19 สิงหาคม 2562
รายงานภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่ 2/2562 - Infographic 19 สิงหาคม 2562
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 ศักยภาพคนไทยเพื่ออนาคตประทศไทย
2 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
3 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
4 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
6 ยกเครื่องระบบบริหารจัดการภาครัฐ พลังขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
7 การเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศ
8 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
9 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
10 การสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม