สภาพัฒน์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  159     274

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  เกษตรกรรุ่นใหม่ ความหวังในการยกระดับรายได้ของเกษตรกร
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สภาพัฒน์
คำสำคัญ :   เกษตรกรรุ่นใหม่, smart, farm, Young Smart Farmer, drone, thailand 4.0, นวัตกรรม
คำอธิบาย :  -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
เกษตรกรรุ่นใหม่ ความหวังในการยกระดับรายได้ของเกษตรกร 159
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 152
ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมหุ่นยนต์ 145
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 135
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 135

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 21 เมษายน 2563
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย พ.ศ.2550-2554 21 เมษายน 2563
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2556-2560 21 เมษายน 2563
ผลสำรวจปัญหาและความต้องการของภาคธุรกิจ 21 เมษายน 2563
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2562 3 เมษายน 2563
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 ศักยภาพคนไทยเพื่ออนาคตประทศไทย
2 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
3 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
4 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
6 ยกเครื่องระบบบริหารจัดการภาครัฐ พลังขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
7 การเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศ
8 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
9 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
10 การสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม