ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  87     41

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  VDO สืบสานงานทำมือล้านนา ตอน โคมผัด
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
เจ้าของผลงานร่วม :   ปริญญา แสงคำ, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์, นิศารัตน์ เอกรักษา
คำสำคัญ :   โคม, โคมผัด, เชียงใหม่, ล้านนา, งานทำมือ
คำอธิบาย :  vdo อธิบายเรื่องราวของโคมผัด ในงาน "กาดสืบสานครัวฮัก" และ "กาดสืบสานงานทำมือ" วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Flash Clip, Resource Review, VDO Clip, ภาพเคลื่อนไหว
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
VDO สืบสานงานทำมือล้านนา ตอน โคมผัด 87
VDO ตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ ตอน ความเป็นมาของตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ 82
VDO สืบสานงานทำมือล้านนา ตอน ผางประทีป 81
VDO สืบสานงานทำมือล้านนา ตอน เครื่องเขิน 80
VDO สืบสานงานทำมือล้านนา ตอน ลวดลายล้านนา 78

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
VDO สืบสานงานทำมือล้านนา ตอน มาลาอธิษฐาน 31 สิงหาคม 2562
VDO สืบสานงานทำมือล้านนา ตอน สวยดอก 25 สิงหาคม 2562
VDO ตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ ตอน เพลงพื้นบ้านเล่าเรื่องตุ๊กตาชาววัง 22 สิงหาคม 2562
การละเล่นเพลงพื้นบ้าน "เพลงเรือ" 22 สิงหาคม 2562
การละเล่นเพลงพื้นบ้าน "เพลงเรือ" 22 สิงหาคม 2562
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล