สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  90     45

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คำสำคัญ :   ประกาศ, คณะกรรมการ, กองทุนเงิน, กู้ยืม, เพื่อการศึกษา, กำหนดขอบเขต, กฏหมาย, ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒
คำอธิบาย :  -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กฎหมาย ระเบียบ, กรณีศึกษา, คำศัพท์ คำนิยาม ความหมาย
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ 90
ข้อกำหนดสำนักงานส่งเสริมสวัสดภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้วยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ว่าด้วยคุณสมบัติผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกัน และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพประเภทรายบุลคลจากกองทุนผู้สูงอายุ พ.ศ.2552 89
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถกฎหมายว่าด้วยรถยนต์สำหรับคนพิการ พ.ศ.2541 73
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 72
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา ว่าด้วยการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน พ.ศ. ๒๕๔๒ 72

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา ว่าด้วยการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน พ.ศ. ๒๕๔๒ 29 พฤศจิกายน 2561
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 29 พฤศจิกายน 2561
พระราชบัญญัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 29 พฤศจิกายน 2561
ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ 29 พฤศจิกายน 2561
ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม 29 พฤศจิกายน 2561
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง กําหนดลักษณะ ขนาด และคุณสมบัติของเครื่องอุปกรณ์
2 ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การส่งเสริมและคมครองสิทธิของคนพิการ ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน
3 ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคม สําหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เรื่อง โทรศัพท์สาธารณะ
4 คำสั่งนายทะเบียนที่ ๕๐/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการสําหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และอัตราเบี้ยประกันภัย สําหรับบริษัทประกันวินาศภัย
5 คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๘/๒๕๕๙ เรื่อง การรับบริการสาธารณสุขของคนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
6 ข้อกำหนดสำนักงานส่งเสริมสวัสดภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้วยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ว่าด้วยคุณสมบัติผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกัน และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพประเภทรายบุลคลจากกองทุนผู้สูงอายุ พ.ศ.2552
7 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติ ณ ที่ออกเสียง สําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู+สูงอายุ
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
9 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฎิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ.2556
10 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550