สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  156     139

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  งา ราชินีแห่งพืชน้ำมัน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
คำสำคัญ :   งาดำ, งาขาว, งาเกษตร, โปสเตอร์, ใบปลิว, เอกสารเผยแพร่, งา, พืชเศรษฐกิจ, พืชน้ำมัน, การปลูกงา, เครื่องปลูกงา
คำอธิบาย :  สนใจเทคโนโลยีเครื่องมือแปรรูปงา ติดต่อได้ที่ : ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาเชิงเกษตรอุตสาหกรรมครัวเรือนแบบยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045 353530 หรือ 081 265 3700 อีเมล 2504pograt@gmail.com หรือ ariyapor.p@ubu.ac.th เว็บไซต์ : www.ubu.ac.th/sesame
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
งา ราชินีแห่งพืชน้ำมัน 156
epub ชุดความรู้และเทคโนโลยี พันธุ์ข้าวเหนียว กข6 ต้นเตี้ย ต้านทานโรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง 135
epub ชุดความรู้และเทคโนโลยี ประสบการณ์การผลิตข้าวอินทรีย์จากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดยโสธร 82
epub ชุดความรู้และเทคโนโลยี ข้าวหอมชลสิทธิ์ สู้วิกฤตน้ำท่วม” สู่ “หมู่บ้านผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ 79
epub ชุดความรู้และเทคโนโลยี เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับชุมชน 66

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
epub ชุดความรู้และเทคโนโลยี ประสบการณ์การผลิตข้าวอินทรีย์จากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดยโสธร 31 มกราคม 2562
epub ชุดความรู้และเทคโนโลยี พันธุ์ข้าวเหนียว กข6 ต้นเตี้ย ต้านทานโรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง 31 มกราคม 2562
epub ชุดความรู้และเทคโนโลยี ขนมข้าวอบกรอบธัญสิริน 31 มกราคม 2562
epub ชุดความรู้และเทคโนโลยี เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับชุมชน 31 มกราคม 2562
epub ชุดความรู้และเทคโนโลยี ข้าวหอมชลสิทธิ์ สู้วิกฤตน้ำท่วม” สู่ “หมู่บ้านผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ 31 มกราคม 2562
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล