อร่าม โรจนสกุล, ศ.นพ.

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  85     292

-  File 1
-  File 2
-  File 3
-  File 4
-  File 5
ชื่อเรื่อง :  CD สื่อความรู้โครงสร้างและหน้าที่ของระบบสืบพันธุ์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  อร่าม โรจนสกุล, ศ.นพ.
เจ้าของผลงานร่วม :   ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, นพเกล้า นาคามดี, บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
คำสำคัญ :   บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์, สื่อเรียนรู้, โครงสร้างและหน้าที่ของระบบสืบพันธุ์
คำอธิบาย :  CD สื่อความรู้โครงสร้างและหน้าที่ของระบบสืบพันธุ์
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Software, คลิปการเรียนรู้, รูปภาพ, สื่อปฏิสัมพันธ์
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
CD สื่อความรู้โครงสร้างและหน้าที่ของระบบสืบพันธุ์ 85

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
CD สื่อความรู้โครงสร้างและหน้าที่ของระบบสืบพันธุ์ 23 มกราคม 2562
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 CD สื่อความรู้โครงสร้างและหน้าที่ของระบบสืบพันธุ์