สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  305     351

-  File 1
-  File 2
ชื่อเรื่อง :  บทเรียนออนไลน์เรื่อง การผลิตมะละกอแช่อิ่มอบแห้ง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :   บทเรียนออนไลน์, การผลิตมะละกอแช่อิ่มอบแห้ง, การถนอมอาหาร, อาหารแปรรูป, Courseware, Online Course
คำอธิบาย :  บทเรียนออนไลน์เรื่อง การผลิตมะละกอแช่อิ่มอบแห้ง
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Full Course, คลิปการเรียนรู้, รูปภาพ, สื่อปฏิสัมพันธ์
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
บทเรียนออนไลน์เรื่อง การผลิตมะละกอแช่อิ่มอบแห้ง 305
ควาย (Happy Buffalo) 249
บทเรียนออนไลน์เรื่อง การผลิตฝรั่งแช่อิ่มอบแห้ง 217
บทเรียนออนไลน์เรื่อง ลูกประคบสมุนไพรในธุรกิจสปา 197
ม้าน้ำ (Seahorse) 193

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่23 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.- ก.ย. 2553 27 กรกฎาคม 2562
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่25 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค.2553 25 กรกฎาคม 2562
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มี.ค.2554 25 กรกฎาคม 2562
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย.-มิ.ย.2554 25 กรกฎาคม 2562
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่26 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.-ก.ย.2554 25 กรกฎาคม 2562
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล