สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  391     425

-  File 1
-  File 2
ชื่อเรื่อง :  บทเรียนออนไลน์เรื่อง การผลิตมะละกอแช่อิ่มอบแห้ง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :   บทเรียนออนไลน์, การผลิตมะละกอแช่อิ่มอบแห้ง, การถนอมอาหาร, อาหารแปรรูป, Courseware, Online Course
คำอธิบาย :  บทเรียนออนไลน์เรื่อง การผลิตมะละกอแช่อิ่มอบแห้ง
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Full Course, คลิปการเรียนรู้, รูปภาพ, สื่อปฏิสัมพันธ์
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
บทเรียนออนไลน์เรื่อง การผลิตมะละกอแช่อิ่มอบแห้ง 391
ควาย (Happy Buffalo) 388
ม้าน้ำ (Seahorse) 274
บทเรียนออนไลน์เรื่อง การผลิตฝรั่งแช่อิ่มอบแห้ง 258
หมึกยักษ์ (Octopus) 258

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน พ.ค.-ส.ค.37 9 ตุลาคม 2562
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-เม.ย.37 9 ตุลาคม 2562
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค.37 9 ตุลาคม 2562
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-เม.ย.38 9 ตุลาคม 2562
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน พ.ค.-ส.ค.38 9 ตุลาคม 2562
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล