อุษา ศรีสุวรรณ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  133     20

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  VDO สืบสานงานทำมือล้านนา ตอน น้ำปรุง (ต่อ)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
เจ้าของผลงานร่วม :   อุษา ศรีสุวรรณ, สันติ สวนศรี, นิศารัตน์ เอกรักษา, ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์
คำสำคัญ :   ล้านนา, เชียงใหม่, งานทำมือ, เครื่องหอม, น้ำปรุง
คำอธิบาย :  VDO การสาธิตทำน้ำปรุง ในขั้นตอนการปรุง ในงาน "กาดสืบสานครัวฮัก" และ "กาดสืบสานงานทำมือ" วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
21 การทำความเคารพเจ้าดารารัศมี ด้วยสวยดอก
22 การทำความเคารพเจ้าดารารัศมี ด้วยสวยดอก
23 การทำความเคารพเจ้าดารารัศมี ด้วยสวยดอก
24 การทำความเคารพเจ้าดารารัศมี ด้วยสวยดอก
25 แม่ครูอธิบายเรื่อง การทำเครื่องหอม แบบล้านนา
26 แม่ครูอธิบายเรื่อง การทำเครื่องหอม แบบล้านนา
27 แม่ครูอธิบายเรื่อง การทำเครื่องหอม แบบล้านนา
28 แม่ครูอธิบายเรื่อง การทำเครื่องหอม แบบล้านนา
29 แม่ครูอธิบายเรื่อง การทำเครื่องหอม แบบล้านนา
30 แม่ครูอธิบายเรื่อง การทำเครื่องหอม แบบล้านนา