DE Channel

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  672     138

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  สอนวาดรูป วาดท่าทาง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ปวีณวัชร์ ดำรงทรัพย์วณิช
เจ้าของผลงานร่วม :   DE Channel
คำสำคัญ :   สอนวาดรูป, ศิลปะ, วาดรูป, รูปคน, เด็ก, เรียนวาดรูป, วาดภาพ, drawing, ตัดเส้น, เดิน, นั่ง, วิ่ง, หัวเราะ
คำอธิบาย :  -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, คลิปการเรียนรู้, ภาพเคลื่อนไหว
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 สื่อการเรียนรู้เพื่อผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ฝึกสมาธิโดยการเดาะบอล
2 สื่อการเรียนรู้เพื่อผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ฝึกสมาธิโดยการโยนบอล
3 สื่อการเรียนรู้เพื่อผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ฝึกสมาธิโดยเลี้ยงลูกโป่งไม่ให้ตกพื้น
4 สื่อการเรียนรู้เพื่อผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ฝึกสมาธิโดยการจุดตัวเลขบนดินน้ำมัน
5 สื่อการเรียนรู้เพื่อผู้ที่มีความต้องการพิเศษ เคล็ดลับฝึกพูดในเด็ก
6 สื่อการเรียนรู้เพื่อผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ฝึกสมาธิโดยการวาดรูป
7 สื่อการเรียนรู้เพื่อผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ฝึกสมาธิโดยกิจจกรรมสันทนาการ
8 สื่อการเรียนรู้เพื่อผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ฝึกสมาธิโดยกิจกรรมตารางเก้าช่อง
9 สื่อการเรียนรู้เพื่อผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ฝึกสมาธิโดยการปั้นดินน้ำมัน
10 สื่อการเรียนรู้เพื่อผู้ที่มีความต้องการพิเศษ เดินทรงตัวโดยประคองสิ่งของไว้บนศีรษะ