จุรีภรณ์ นวนมุกสิก

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  324     174

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  คู่มือการจัดอาหารเบาหวานด้วยดัชนีน้ำตาลและมวลน้ำตาล
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  รัชนี คงคาฉุยฉาย, รศ.ดร.
เจ้าของผลงานร่วม :   ประไพศรี ศิริจักรวาล, รศ.ดร., อุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์, ดร., ริญ เจริญศิริ, จุรีภรณ์ นวนมุกสิก, สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
คำสำคัญ :   โรคเบาหวาน, อินซูลิน, กลไกความคุมระดับน้ำตาลในเลือด, ผู้ป่วยเบาหวาน, ประเภทของโรคเบาหวาน, เบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน, เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน, อาการบ่งชี้ของโรคเบาหวาน, การวินิจฉัยโรคเบาหวาน, ดัชนีน้ำตาล, Glycemic Index, มวลน้ำตาล, Glycemic Load, โภชนาการสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน, อาหารของคนเบาหวาน, อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน, Foods for Diabetes, ค่าดัชนีน้ำตาลในผลไม้ไทย, ค่ามวลน้ำตาลในผลไม้ไทย
คำอธิบาย :  เอกสารนี้สังเคราะห์จากงานวิจัยเรื่อง "ผลของมื้ออาหารที่มีดัชนีน้ำตาลและมวลน้ำตาลสูงและต่ำต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาล, อินซูลิน, glucago-like peptide-1, glucose-depedet isuliotropic polypeptide และระดับความหิวอิ่มในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2" ภายใต้งานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน กลุ่มเรื่องอาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและการค้า
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล