พีคค์ โหรา

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  7,304
  58,497

-  File 1
-  File 2
ชื่อเรื่อง :  พื้นหลัง Powerpoint ธรรมชาติ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พีคค์ โหรา
คำสำคัญ :   พื้นหลัง, ธรรมชาติ, พื้นหลังPowerpoint, background, Presentation
คำอธิบาย :  Backgroud Powerpoit ภาพพื้นหลังธรรมชาติ
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, ภาษาต่างประเทศ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ, สไลด์ สื่อนำเสนอ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
พื้นหลัง Powerpoint ธรรมชาติ 7,304
พื้นหลัง PowerPoint (ใบไม้) 4,828
พื้นหลัง Powerpoint ธรรมชาติ 4,726
มวนแดงฝ้าย (Red Cotton Bug หรือ Cotton Stainer Bug) 2,371
พื้นหลัง PowerPoint 1,960

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ดอกไม้ 29 มีนาคม 2564
ดอกไม้ 29 มีนาคม 2564
ดอกไม้ 29 มีนาคม 2564
ดอกไม้ 29 มีนาคม 2564
ดอกไม้ 29 มีนาคม 2564
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล