ไตรสรณ์ ไตรบุญ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  129     72

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  เหรียญที่ระลึก ประดับแพรแถบ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ไตรสรณ์ ไตรบุญ
คำสำคัญ :   แพรแถบ, เหรียญที่ระลึก, เหรียญที่ระลึก ประดับแพรแถบ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562, พระราชพิธีบรมราชาภิเษก, รัชกาลที่ 10, ร.10, ในหลวง
คำอธิบาย :  เหรียญที่ระลึก ประดับแพรแถบ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
เหรียญที่ระลึก ประดับแพรแถบ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 129
เหรียญที่ระลึก ประดับแพรแถบ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 107
เหรียญ 1 บาท ด้านหลัง ในรัชกาล ที่ 10 66
เลขสองไทย ๒ บนพื้นสีต่าง ๆ 63
เลขสองไทย ๒ บนพื้นสีต่าง ๆ 62

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
สะพานพระราม 7 ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 7 สิงหาคม 2562
สะพานพระราม 7 ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 7 สิงหาคม 2562
สะพานพระราม 7 ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 7 สิงหาคม 2562
สะพานพระราม 7 ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 7 สิงหาคม 2562
สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 7 สิงหาคม 2562
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล