ส่วนการประชาสัมพันธ์ สํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  15     15

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  สารคดีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 1 ตอนการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในราชอาณาจักรไทย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ส่วนการประชาสัมพันธ์ สํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์
เจ้าของผลงานร่วม :   กรมประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ :   การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในราชอาณาจักรไทย, พระราชพิธีบรมราชาภิเษก, พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย, โบราณราชประเพณี
คำอธิบาย :  -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Flash Clip, Resource Review, VDO Clip, ภาพเคลื่อนไหว
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล