วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  95     36

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ภาพวาดพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ จิตรกรรมฝาผนังบน ชั้น ๕ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พีคค์ โหรา
เจ้าของผลงานร่วม :   วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ, พิพิธภัณฑ์วัดปากน้ำ
คำสำคัญ :   พระพุทธเจ้า, พระเจดีย์แก้ว, พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล, วัดปากน้ำภาษีเจริญ, วัด, วัดไทย, พิพิธภัณฑ์วัดปากน้ำ, วัดปากน้ำ, วัดปากน้ำภาษีเจริญ, พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล, พระอารามหลวงชั้นตรี, จิตกรรมฝาผนัง, ภาพวาดพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์
คำอธิบาย :  จิตรกรรมฝาผนังบน ชั้น ๕ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ แสดงเรื่องราวของโลกุตรภูมิ ตอนล่างของภาพ เป็นภาพวาดอดีตพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ ประทับนั่งขัดสมาธิราบ ภายในซุ้มเรือนแก้ว บนดอกบัว พระหัตถ์แสดงปางสมาธิทุกพระองค์ ประทับนั่งใต้ต้นไม้ที่พระองค์ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ฯลฯ
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ภาพวาดพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ จิตรกรรมฝาผนังบน ชั้น ๕ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ 95
ภาพวาดพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ จิตรกรรมฝาผนังบน ชั้น ๕ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ 78
ภาพวาดพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ จิตรกรรมฝาผนังบน ชั้น ๕ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ 51
จิตรกรรมฝาผนังบน ชั้น ๕ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ 28

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ภาพวาดพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ จิตรกรรมฝาผนังบน ชั้น ๕ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ 14 พฤษภาคม 2562
ภาพวาดพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ จิตรกรรมฝาผนังบน ชั้น ๕ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ 14 พฤษภาคม 2562
ภาพวาดพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ จิตรกรรมฝาผนังบน ชั้น ๕ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ 14 พฤษภาคม 2562
จิตรกรรมฝาผนังบน ชั้น ๕ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ 14 พฤษภาคม 2562
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล