ธีรศานต์ เถื่อนแก้ว

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  131     20

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ปราสาทหินพนมรุ้งจำลอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ธีรศานต์ เถื่อนแก้ว
คำสำคัญ :   ปราสาทหินพนมรุ้งจำลอง, บุรีรัมย์, สนามไอโมบาย
คำอธิบาย :  -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ปราสาทหินพนมรุ้งจำลอง 131
วัดห้วยปลากั้ง 90
พระอาทิตย์ตกดิน 86
วัดห้วยปลากั้ง 78
ดอกหญ้า 75

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
พระอาทิตย์ตกดิน 18 พฤษภาคม 2562
พระอาทิตย์ตกดิน 18 พฤษภาคม 2562
แม่น้ำ 18 พฤษภาคม 2562
พระอาทิตย์ตกดิน 18 พฤษภาคม 2562
ธรรมชาติ 18 พฤษภาคม 2562
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล