Maehongson Creative By Rujira Media

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  19     20

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ก้าลายไต
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  Maehongson Creative By Rujira Media
เจ้าของผลงานร่วม :   วรษิต จันทร์ศิริ, ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนเเม่ฮ่องสอน
คำสำคัญ :   การต่อสู้, ดาบ, ศิลปะการป้องกันตัว
คำอธิบาย :  -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Resource Review, VDO Clip, ภาพเคลื่อนไหว
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ก้าลายไต 19

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ก้าลายไต 18 พฤษภาคม 2562
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 ก้าลายไต