วรีวรรณ โขนงนุช

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  241     34

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  พานไหว้ครูชาย แบบ A1 (พานธูปเทียน)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วรีวรรณ โขนงนุช
คำสำคัญ :   วันครู, ดอกไม้, นักเรียน, พาน
คำอธิบาย :  เป็นพานไหว้ครูเพื่อใช้ในพิธีไหว้ครู สำหรับนักเรียนประถมและมัธยมศึกษา เป็นพานธุปเทียน ที่ออกแบบง่ายๆ ใช้พานก้นลึกสีทองขนานเส้นผ่าศุนย์กลาง 18 เซนติเมตร ใช้ดอกไม้พื้นบ้านไม่ต้องซื้อหา และเน้นดอกเข็มที่แสดงสัญลักษณ์เปรีบญดังเช่นความฉลาดและแหลมคมทางปัญญา
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล