สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  111     105

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
คำสำคัญ :   คู่มือ, การปฏิบัติ, งานธุรการ, โรงเรียน
คำอธิบาย :  -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กฎหมาย ระเบียบ, หนังสือ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 111

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 3 มิถุนายน 2562
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน