จินดา คิมอยู่

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  83     16

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  clipart เครื่องหมายหาร
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  จินดา คิมอยู่
เจ้าของผลงานร่วม :   พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ
คำสำคัญ :   pictogram, ไอคอน, picture, คลิปอาร์ต, image, clipart, icon
คำอธิบาย :  -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
clipart เครื่องหมายหาร 83
clipart ไข่ 69
clipart ก้อนเมฆ 69
clipart มะนาว 66
clipart นมกล่อง 57

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
clipart strawberry 16 มิถุนายน 2562
clipart อาคาร 16 มิถุนายน 2562
clipart กิ่งไม้ 16 มิถุนายน 2562
clipart ก้อนเมฆ 16 มิถุนายน 2562
clipart เครื่องหมายหาร 16 มิถุนายน 2562
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล