ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย สวทช.

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  3,117
  2,980

-  File 1
-  File 2
ชื่อเรื่อง :  แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เจ้าของผลงานร่วม :   ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย สวทช.
คำสำคัญ :   การเขียนบทความ, การเขียนทางวิชาการ, การลอกเลียนวรรณกรรม, ความเป็นเจ้าของผลงาน, ต้นฉบับตัวเขียน, วิจัย, plagiarism, technical writing, authorship, research, ผลงานทางวิชาการ, manuscripts
คำอธิบาย :  หนังสือแนะนำแนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล