ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย สวทช.

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  4,195
  3,260

-  File 1
-  File 2
ชื่อเรื่อง :  แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เจ้าของผลงานร่วม :   ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย สวทช.
คำสำคัญ :   วิจัย, plagiarism, ต้นฉบับตัวเขียน, technical writing, authorship, research, ผลงานทางวิชาการ, manuscripts, การเขียนบทความ, การเขียนทางวิชาการ, การลอกเลียนวรรณกรรม, ความเป็นเจ้าของผลงาน
คำอธิบาย :  หนังสือแนะนำแนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ https://mooc.lear.i.th/mai/detail/NSTDA/RQM_002/NSTDA_000022
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล