นางสุกัญญา ขอสุข

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  43     177

-  File 1
-  File 2
-  File 3
-  File 4
ชื่อเรื่อง :  หน้าแคบ สีเคมี ดั้งเดิม รางวัลที่ 3
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสุกัญญา ขอสุข
คำสำคัญ :   นางสุกัญญา ขอสุข, ผ้าทอ, วิทยาลัยชุมชน, หน้าแคบ สีเคมี ดั้งเดิม
คำอธิบาย :  188*123 cm<br/>ผ้าปูโต๊ะจากลายภูมิปัญญาดั้งเดิม<br/>ประกอบด้วยลายนาคคู่<br/>ผ้าทอจากการประกวดของวิทยาลัยชุมชน 2559
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
หน้าแคบ สีเคมี ดั้งเดิม รางวัลที่ 3 43

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
หน้าแคบ สีเคมี ดั้งเดิม รางวัลที่ 3 21 กรกฎาคม 2559
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 หน้าแคบ สีเคมี ดั้งเดิม รางวัลที่ 3