Ernest Florman

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  187     51

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ร.๕ เสด็จประพาสกรุงสต็อกโฮล์ม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
เจ้าของผลงานร่วม :   Ernest Florman
คำสำคัญ :   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ร.5, ร.๕, รัชการที่ 5, รัชการที่ ๕, ประพาสยุโรป, เสด็จประพาสยุโรป, สต๊อกโฮล์ม, สวีเดน, พ.ศ. 2440, นำภาพยนตร์กลับสู่โรงเรียน
คำอธิบาย :  ภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จฯ กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ในคราวเสด็จฯ ประพาสยุโรป ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2440 ถ่ายโดย Erest Florma ช่างถ่ายหนังคนแรกของสวีเดน ตั้งกล้องคอยถ่ายเหตุการณ์รับเสด็จพระเจ้ากรุงสยาม ที่ท่าเรือหน้าพระราชวังหลวงในกรุงสต็อกโฮล์ม คอยบันทึกภาพเรือพระที่นั่งเข้าเทียบท่า พระเจ้ากรุงสวีเดนกระโดดขึ้นบก คอยรับพระเจ้ากรุงสยาม ทรงจุมพิตกัน แล้วเห็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชและเจ้านายพระองค์อื่น ๆ ตามเสด็จขึ้นมา พระพุทธเจ้าหลวงทรงมีพระราชหัตถเลขาว่า “มีหนังฝรั่งมันถ่ายไว้ดีมาก” เพราะได้ทอดพระเนตรในวันต่อมา นับเป็นหนึ่งในสองภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดเกี่ยวกับชนชาติไทย การค้นพบภาพยนตร์เรื่องนี้ในปี พ.ศ. 2526 ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ราชการและรัฐบาลยอมรับการเรียกร้องให้มีการจัดตั้งหอภาพยนตร์แห่งชาติเพื่ออนุรักษ์และเก็บรักษาภาพยนตร์
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Flash Clip, Resource Review, VDO Clip, คลิปการเรียนรู้, ภาพเคลื่อนไหว, เอกสารจดหมายเหตุ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ร.๕ เสด็จประพาสกรุงสต็อกโฮล์ม 187
ร.๕ เสด็จประพาสกรุงสต็อกโฮล์ม 79

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ร.๕ เสด็จประพาสกรุงสต็อกโฮล์ม 7 กันยายน 2562
ร.๕ เสด็จประพาสกรุงสต็อกโฮล์ม 30 สิงหาคม 2562
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล