บริษัท ไทยฟิล์ม จำกัด

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  73     43

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เสด็จนิวัตพระนคร
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
เจ้าของผลงานร่วม :   บริษัท ไทยฟิล์ม จำกัด, ถ่ายภาพโดย ประสาท สุขุม ม.ร.ว.อนุศักดิ์ หัสดินทร
คำสำคัญ :   นำภาพยนตร์กลับสู่โรงเรียน, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล, รัชกาลที่ ๘, นิวัตพระนคร, ในหลวง, ในหลวง ร.8, รัชการที่ 8, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เสด็จนิวัตพระนคร
คำอธิบาย :  ภาพยนตร์ข่าวบันทึกเหตุการณ์ เสด็จพระราชดำเนินนิวัตพระนคร หรือสยามเป็นการชั่วคราวของยุวกษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ขณะพระชนมายุเพียง ๑๓ พรรษา พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา และสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาล ใน วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ปี ๒๔๘๑ นับเป็นครั้งแรกของแผ่นดินสยามที่ว่างเว้นจากการมีกษัตริย์ประทับอยู่ในประเทศ นับตั้งแต่ปี ๒๔๗๖ ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จนิราศจากประเทศไปประทับ ณ ประเทศอังกฤษ แล้วทรงสละราชสมบัติในเวลาต่อมา ภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนเรื่องพระมหากษัตริย์ไทย และประวัติศาสตร์บ้านเมือง รวมทั้งใช้เรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องการเดินทางข้ามประเทศในสมัยก่อน ตลอดจนภูมิศาสตร์ ได้อีกด้วย
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Flash Clip, Resource Review, VDO Clip, คลิปการเรียนรู้, ภาพเคลื่อนไหว
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล