กรมโฆษณาการ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  74     25

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  งานวันชาตะ นายพลตรีหลวงพิบูลสงคราม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
เจ้าของผลงานร่วม :   กรมโฆษณาการ
คำสำคัญ :   นำภาพยนตร์กลับสู่โรงเรียน, จอมพล ป., จอมพล ป. พิบูลสงคราม, จอมพลป. พิบูลสงคราม, นายกรัฐมนตรี, ทำเนียบ, วังสวนกุหลาบ, งานวันชาตะ นายพลตรีหลวงพิบูลสงคราม, ชาตะ, นายพลตรีหลวงพิบูลสงคราม, งานวันเกิด จอมพล ป.
คำอธิบาย :  ภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์ งานวันคล้ายวันเกิดของ นายพลตรีหลวงพิบูลสงครามซึ่งเป็นตำแหน่ง ณ ขณะนั้น ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม หนึ่งในคณะนายทหาร ผู้ร่วมก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตย ปี ๒๔๗๕ ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีใน ปี ๒๔๘๑ นับเป็นผู้นำทรงอิทธิพลและสร้างความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรม และการเมือง โรงเรียนสามารถนำภาพยนตร์เรื่องนี้มาปรับใช้กับการเรียนการสอนของระดับชั้นมัธยม หรือ การเรียนในหัวข้อบุคคลสำคัญของไทย
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Flash Clip, Resource Review, VDO Clip, คลิปการเรียนรู้, ภาพเคลื่อนไหว
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
งานวันชาตะ นายพลตรีหลวงพิบูลสงคราม 74

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
งานวันชาตะ นายพลตรีหลวงพิบูลสงคราม 7 กันยายน 2562
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 งานวันชาตะ นายพลตรีหลวงพิบูลสงคราม