นพรัตน์ ไทยเจริญ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  175     65

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  Home Program การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ส่วนสะโพก ท่าที่ 1 งอขาและเหยียดขาออก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร
เจ้าของผลงานร่วม :   ธัญญาลักษณ์ วงศ์ทองจันทร์, นพรัตน์ ไทยเจริญ, ศรัญญา ทับน้อย, สมจิตร ประดิษฐ์, อัมพร โคสอน, สรพิชชา พานไทย
คำสำคัญ :   ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ, กายภาพบำบัด, เด็กพิเศษ, ส่วนสะโพก, ฟื้นฟูสุขภาพ, กำแพงเพชร, สื่อการเรียนรู้เพื่อผู้ที่มีความต้องการพิเศษ
คำอธิบาย :  คลิปกายภาพบำบัดชื่อสื่อ Home Program การกายภาพบำบัด ดญ.แพรวา กอดสืบเป็นการผลิตสื่อที่ใช้กับผู้ปกครองของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกสำหรับผู้ปกครอง เวลาอยู่ที่บ้าน ใช้ท่าฝึกพื้นฐานที่ผู้ปกครองสามารถทำได้เอง
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
Home Program การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ส่วนสะโพก ท่าที่ 1 งอขาและเหยียดขาออก 175
Home Program การฝึกทรงตัวเพื่อลงน้ำหนักซ้ายขวา ด้วยลูกบอลยิม 157
Home Program การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ส่วนข้อเท้า ท่าที่ 2 บิดข้อเท้าเข้าและบิดข้อเท้าออก 149
Home Program การออกกำลังกายส่วนล่าง ท่าที่ 2 กางขาหุบขา 145
Home Program การฝึกกออกกำลังกาย ด้วยท่าชันเข่า 132

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง h/ฮ ห ตอนที่ 13 18 มิถุนายน 2563
สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัดเสียง ง / ng ตอนที่ 4 6 พฤษภาคม 2563
สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง k/ก ตอนที่ 1 6 พฤษภาคม 2563
สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง k/ก ตอนที่ 2 6 พฤษภาคม 2563
สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง k/ก ตอนที่ 3 6 พฤษภาคม 2563
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 Home Program การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ส่วนข้อเท้า ท่าที่ 1 กระดกปลายเท้าขึ้น และกดปลายเท้าลง
2 Home Program การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ส่วนข้อเท้า ท่าที่ 2 บิดข้อเท้าเข้าและบิดข้อเท้าออก
3 Home Program การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ส่วนสะโพก ท่าที่ 3 กางขาหุบขา
4 Home Program การออกกำลังกายส่วนบน ท่าที่ 1 ยกแขนขึ้นลง
5 Home Program การออกกำลังกายส่วนบน ท่าที่ 2 กางแขนหุบแขน
6 Home Program การออกกำลังกายส่วนบน ท่าที่ 3 เหยียดแขน งอแขน
7 Home Program การออกกำลังกายส่วนบน ท่าที่ 4 กระดกข้อมือขึ้นลง
8 Home Program การออกกำลังกายส่วนบน ท่าที่ 5 บีบลูกบอลยาง
9 Home Program การออกกำลังกายส่วนบน ท่าที่ 6 ยกตัวขึ้นลง
10 Home Program การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ส่วนสะโพก ท่าที่ 1 งอขาและเหยียดขาออก