อริยปรัชญ์ บุญผ่องศรี

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  87     653

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  แบบวิศวกรรมโครงสร้างของสิมวัดวังไฮ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  อริยปรัชญ์ บุญผ่องศรี
คำสำคัญ :   แบบวิศวกรรมโครงสร้างของสิมวัดวังไฮ, อุโบสถ, สิม, อีสาน, วัดวังไฮ, บ้านวังไฮ, คำเตย, นครพนม, การสร้างสิม, โครงการก่อสร้างสิมพื้นบ้านอีสาน, แบบวิศวกรรมโครงสร้าง
คำอธิบาย :  -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   อื่นๆ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
แบบวิศวกรรมโครงสร้างของสิมวัดวังไฮ 87

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
แบบวิศวกรรมโครงสร้างของสิมวัดวังไฮ 23 พฤศจิกายน 2562
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 แบบวิศวกรรมโครงสร้างของสิมวัดวังไฮ