สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  142     58

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  รายงานการคาดการณ์นวัตกรรมอุตสาหกรรม (Industrial Innovation Outlook)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
คำสำคัญ :   กลุ่มเกษตรแม่นยำ, แนวโน้มเทคโนโลยีเกษตร, ตลาดโลก, ความท้าทายของประเทศไทย, เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแม่นยำ, สวทน.
คำอธิบาย :  เมื่อพิจารณาปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อธุรกิจเกษตร (PEST Aalysis) ได้แก่ การเมืองและนโยบาย (Politics), เศรษฐกิจ (Ecoomics), สังคม (Society), เทคโนโลยี (Techology) และได้เพิ่มปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Eviromet) และปัจจัยด้านโครงสร้างอุตสาหกรรม (Idustry) เข้าไปร่วมวิเคราะห์ด้วย พบว่าภาคเกษตรมีแนวโน้มจะใช้เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอัตโนมัติ
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล