สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  157     66

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ศักยภาพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
คำสำคัญ :   เทคโนโลยี, สิทธิบัตร, ผลงานตีพิมพ์, ไอซีที, สวทน.
คำอธิบาย :  สารบาญ<br/>ความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศ<br/>งบประมาณด้านวิทยาศาตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม<br/>การวิจัยและพัฒนา<br/>บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<br/>สถิติการค้าระหว่างประเทศด้านเทคโนโลยี<br/>สิทธิบัตร<br/>ผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<br/>ศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)<br/>วทน.,งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์,การวิจัยและพัฒนา,บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์,สถิติการค้าด้าน
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ศักยภาพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย 157
ทำเนียบบริษัทเอกชนในประเทศไทยที่มีกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมนวัตกรรม ประจำปี 2561 146
CEO Innovation Forum 2017 104
ศักยภาพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย 100
ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ปี 2558 97

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ปี 2558 3 กุมภาพันธ์ 2563
ศักยภาพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย 3 กุมภาพันธ์ 2563
ศักยภาพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย 3 กุมภาพันธ์ 2563
CEO Innovation Forum 2017 3 กุมภาพันธ์ 2563
กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย พ.ศ.2560 2569 3 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 รายงานผลการสำรวจการวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ประจำปี 2561
2 ทำเนียบบริษัทเอกชนในประเทศไทยที่มีกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมนวัตกรรม ประจำปี 2561
3 Technology Roadmap ของอุตสาหกรรมข้าวไทย ข้าวหอมมะลิ
4 ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ปี 2561 Thailand Science & Technology Indicators 2018
5 CEO Innovation Forum 2018 เอกสารเผยแพร่ผลการสำรวจข้อมูลการวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมนวัต กรรมของภาคเอกชน ประจำปี 2560
6 รายงานการคาดการณ์นวัตกรรมอุตสาหกรรม (Industrial Innovation Outlook)
7 กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย พ.ศ.2560 2569
8 CEO Innovation Forum 2017
9 ศักยภาพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย
10 ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ปี 2558