สุรศักดิ์ เจียมทรัพย์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  8     11

-  File 1
-  File 2
ชื่อเรื่อง :  แมลง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สุรศักดิ์ เจียมทรัพย์
เจ้าของผลงานร่วม :   โครงการ BRT
คำสำคัญ :   แมลง, การผสมเกสร, สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก
คำอธิบาย :  ภาพที่ถ่ายเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดแมลงจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระดับต้นของห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศและมีบทบาทสำคัญเช่นช่วยในการผสมเกสร นอกจากนั้นยังเป็นผู้ที่ทำให้เกิดการผุพังย่อยสลายในระบบนิเวศ แมลงหลายชนิดมีประโยชน์ในทางการแพทย์ ในการศึกษา เป็นอาหารและยารักษาโรค
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
แมลง 8
reflex 4
เห็ด 4

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
แมลง 14 มกราคม 2563
เห็ด 14 มกราคม 2563
reflex 14 มกราคม 2563
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 reflex
2 เห็ด
3 แมลง